Meeting Minutes & Agendas

2018 Agendas Minutes
January   Minutes from the January 22, 2018 Meeting
February Agenda for the February 26, 2018 Meeting Minutes from the February 26, 2018 Meeting
March   Minutes from the March 26, 2018 Meeting
April Agenda for the April 23, 2018 Meeting Minutes from the April 23, 2018 Meeting
June   Minutes from the June 25, 2018 Meeting
2017 Agendas Minutes
January   Minutes from the January 30, 2017 Meeting
February   Minutes from the February 27, 2017 Meeting
May Agenda for the May 22, 2017 Meeting  
June   Minutes from the June 26, 2017 Meeting
September   Minutes from the September 25, 2017 Meeting
October   Minutes from the October 23, 2017 Meeting
November Agenda for the November 27, 2017 Meeting Minutes from the November 27, 2017 Meeting
2016 Agendas Minutes
January Agenda for the January 25, 2016 Meeting  
February   Minutes from the February 22, 2016 Meeting
March   Minutes from the March 28, 2016 Meeting
May Agenda for the May 23, 2016 Meeting Minutes from the May 23, 2016 Meeting
June Agenda for the June 27, 2016 Meeting Minutes from the June 27, 2016 Meeting
July Agenda for the July 25, 2016 Meeting Minutes from the July 25, 2016 Meeting
September Agenda for the September 26, 2016 Meeting Minutes from the September 26, 2016 Meeting
October Agenda for the October 24, 2016 Meeting Minutes from the October 24, 2016 Meeting
2015 Agendas Minutes
January   Minutes from the January 26, 2015 Meeting
February Agenda for the February 23, 2015 Meeting Minutes from the February 23, 2015 Meeting
March Agenda for the March 23, 2015 Meeting Minutes from the March 23, 2015 Meeting
April Agenda for the April 27, 2015 Meeting Minutes from the April 27, 2015 Meeting
May Agenda for the May 18, 2015 Meeting Minutes from the May 18, 2015 Meeting
June Agenda for the June 22, 2015 Meeting Minutes from the June 22, 2015 Meeting
July Agenda for the July 27, 2015 Meeting Minutes from the July 27, 2015 Meeting
September Agenda for the September 28, 2015 Meeting Minutes from the September 28, 2015 Meeting
October Agenda for the October 26, 2015 Meeting Minutes from the October 26, 2015 Meeting
November Agenda for the November 23, 2015 Meeting Minutes from the November 23, 2015 Meeting
2014 Agendas Minutes
January Agenda for the January 27, 2014 Meeting Minutes from the January 27, 2014 Meeting
February   Minutes from the February 24, 2014 Meeting
March   Minutes from the March 24, 2014 Meeting
April Agenda for the April 28, 2014 Meeting  
June   Minutes from the June 23, 2014 Meeting
July   Minutes from the July 28, 2014 Meeting
August   Minutes from the August 25, 2014 Meeting
October   Minutes from the October 27, 2014 Meeting
November   Minutes from the November 24, 2014 Meeting
2013 Agendas Minutes
January   Minutes from the January 28, 2013 Meeting
February   Minutes from the February 25, 2013 Meeting
March   Minutes from the March 25, 2013 Meeting
April   Minutes from the April 22, 2013 Meeting
May   Minutes from the May 20, 2013 Meeting
June   Minutes from the June 10, 2013 MeetingMinutes from the June 24, 2013 Meeting
July   Minutes from the July 22, 2013 Meeting
August   Minutes from the August 26, 2013 Meeting
September   Minutes from the September 23, 2013 Meeting
October   Minutes from the October 28, 2013 Meeting
November   Minutes from the November 25, 2013 Meeting